កិច្ចសន្យានៃការជួល៖បួនប្រភេទនៃកិច្ចសន្យាដែលមានសមរម្យដើម្បីផ្ទះរបស់អ្នក