ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងស្លូវេនី-បើកគណនីចរន

សម្រាប់ការបើក,អ្នកអាចជ្រើសរើសធនាគារនៅក្នុងស្លូវេនីឬផ្សេងទៀតអន្តរជាតិធនាគារ(អូទ្រីស,អ៊ីតាលី,បារាំង។)។ ធនាគារនេះជម្រើសបើយោងតាមរបស់អ្នកត្រូវការ។ ការបើកត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងភាសាអ៊ីតាលី។ ការប្រឹក្សាយោបល់បានល្អមួយចំណេះដឹងនៃភាសារបស់,សមត្ថកិច្ចសំរេចចិត្តនិងវិជ្ជាជីវៈដើម្បីធានាសេវាល្អបំផុត។