គឺជាអ្វីដែលមេធាវីនិងការតស៊ូវិជ្ជាជីវៈទំព័រដើម-ការវិជ្ជាជីវៈ