គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍សំណងការខូចស្អែក-មេធាវីគ្រោះថ្នាក់រថ- សំណង

វាមានន័យដើម្បីដាក់ទៅជម្រើសនៃការធានារ៉ាប់រង,ថាគឺដូចគ្នាដូចជាអង្គភាពដែលនឹឡាការទូទាត់នៃបណ្តឹងនេះ។ តើធ្វើដូចម្តេពួកគេអាចត្រូវបានការពារនិងប្រយោជន៍។ គណនានៅលើសរុបចំនួនប្រាក់បង់ទៅឱ្យអតិថិជននៅក្នុងបន្ថែមការចំណាយបង់ប្រាក់ជាមុនពីការបង្កើតរបស់យើង។ យើងតែងតែរងការចោលកន្លែងអ្នកចង់៖នៅផ្ទះរបស់អ្នក,កន្លែងនៃការងារ,ឬនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យអ្វីដែលពិសេសធម្មជាតិនៃសេវាកម្មរបស់យើងជាញឹកញាប់បណ្តឹងឧទ្ធជនក្នុងការបណ្តោះរដ្ឋនៃការលំបាក។