តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីចូលទៅក្នុងកិច្ចសន្យានៃការអនុញ្ញាតឱ្យរ៖ទាំងដប់ពីជំហាន