តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបញ្ជាក់បញ្ញាការលួច

ម្មសិទ្ធិបញ្ញាសំដៅទៅទាំងអស់របង្កើតរបស់មនុស្សបញ្ញាដូចជាសិល្បៈនិងអក្សរសាស្ត្រ,ឈ្មោះ,និមិត្តសញ្ញារចនាម៉ូដ,និងការបង្កើតថ្មី។ ប្រសិនបើម្នាក់លួចអ្វីមួយដែលជាកម្មសិទ្ធិបញ្ញា,ឧទាហរណ៍ដោយប្រកាសវានៅលើវែបសាយមួយរូបបានយកពីអ្នកដោយគ្មានការអនុញ្ញាត,ថាមនុស្សម្នាក់គឺជាកំហុសនៃការលួច។