បច្ចុប្បន្នធនាគារគណនី-តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដោះសោប្រាក់កស្លាប់