បំណុលងើបអឺរ៉ុប-មួយមេធាវីសម្រាប់បំណុល

អ្នកមានបញ្ហាជាមួយនឹងការបរទេសក្រុមហ៊ុនដែលមិនបានបង់ដោយសារតែក័យប័ត្រ។ របស់យើងមេធាវីជំនាញក្នុងបំណុលងើបនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបអាចផ្តល់ជូនអ្នកជំនាញសេវាកម្មនិងគុណភាពខ្ពស់។ របស់ដៃគូពាណិជ្ជកម្មមិនបានបង់ដោយសារតែក័យប័ត្រ។ ដើម្បីឱ្យមាននៅខាងអ្នមួយមេធាវីជួបប្រទះនៅក្នុងឥណទានការងើបនឹងពង្រឹងទីតាំងរបស់អ្នក។ របស់យើងមេធាវីនឹងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងការចាំបាច់ដើម្បីងើបអ្វីដែលគឺដោយសារតែ។ អ្នកចង់កាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការវិក័យមិនបង់ប្រាក់,ឬជាពាណិជ្ជកម្មជម្លោះ។ យើងអាចផ្តល់ឱ្យអ្នកជាមួយនឹងផ្នែកច្បាប់ដំបូន្មានអំពីឥណទានការគ្រប់គ្រង,កិច្ចសន្យានិងលក្ខខណ្ឌទូទៅនិងលក្ខខណ្ឌ។ មេធាវីនៃឥណទានការងើបអន្តរជាតិ មានជំនាញចំណេះដឹងនិងបទពិសោធដើម្បីផ្ដល់ឱ្យអ្នកជាមួយនឹងការល្អបំផុតដែលអាចធ្វើការថែទាំពេលដែលអ្នកកំពុងដោះស្រាយបំណុលអន្តរជាតិ។ ជាច្រើនអង្គការទាំងចម្រុះនិងតូចនិងមធ្យមក្រុមហ៊ុនពឹងផ្អែកលើពេញចិត្តនៃការផ្តល់ជូនសេវាកម្មដោយមេធាវីនៃ បំណុលងើប។