មរតក,បន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់ ត្រឡប់ទៅ ៖'ខ្ញុំចង់មានកន្លែងលើកលែងនៅទីនេះ"