មេធាវីទាំងពីរ,មេធាវីព្រហ្មទងនិងផ្នែកច្បាប់ប្រឹក្សាយោបល់