រដ្ឋនៃទ្វីបអឺរ៉ុប៖ដើម្បីរីករាលដាលនៅអឺរ៉ុបយុទ្ធនាការនៅក្នុងការគាំទ្រនៃក្រិកនិងរបស់ខ្លួធិបតេយ្យរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការលំបាកចរចាសម្រាប់ការស្ដារសិទ្ធិរបស់មនុស្សនិងប្រជាជននៃទ្វីបអឺរ៉ុប